Salmenta baldintzak

Mundua aldatu egiten da eta Embegan
munduarekin aldatzen gara

0. DEFINIZIOAK

EMBEGA S COOP enpresak, egoitza Villatuertan (Nafarroa) duenak, eta merkatuan EMBEGA izen eta marka komertzialarekin jarduten duten bere enpresa subsidiario guztiek, aurrerantzean, HORNITZAILEA izena izango dute. BEZEROA, HORNITZAILEAREN ondasunak eta zerbitzuak eskuratzen dituena, aurrerantzean EROSLEA deitzen zaiona.

 • 0.1 HORNITZAILEA hainbat sektoretarako osagaiak fabrikatzen eta merkaturatzen dituen sozietatea da.
 • 0.2 EROSLEAK HORNITZAILEAREN osagaiak erosi nahi ditu, bere produktuetan erabiltzeko.
 • 0.3 Dokumentu honen salmenta eta hornidura baldintzak, aldeen arteko erosketetarako aplikagarriak.
 • 0.4 Erosleak, merkatuan aukeratzeko askatasuna erabiliz, hornitzaileari bere eskaerak jaulkitzean, zalantzarik gabe onartzen ditu baldintza hauek www.embega.es Bertsioa 1.30032012 Orrialdea 3-9tik

1. APLIKAZIOA

Baldintza orokor hauek dira HORNITZAILEAREN eta EROSLEAREN arteko salmenta-eragiketak arautzeko aplikagarri diren bakarrak, alderdiek sinatutako eta indarrean dauden idatzizko beste akordio batzuk daudenean izan ezik.

Azken kasu honetan:

 • Alderdiek sinatutako eta indarrean dauden idatzizko akordioetan, baldintza hauetan jasotakoekin kontraesanean dauden klausulak baldin badaude, alderdiek berariaz sinatutako indarreko akordioetako klausulak nagusituko dira.
 • Alderdiek sinatutako eta indarrean dauden idatzizko akordioetan hemen jasotako baldintzaren bat jasotzen ez bada, azken horiek aplikatuko dira.

Baliabide informatikoen bidez argitaratutako eskaeretan, hornidura-programetan (WEB, etab.) aurreinprimatutako EROSLEAREN beste edozein baldintza HORNITZAILEAK espresuki onartu eta sinatu ez badu, ez du baliorik izango.

EROSLEAK eskaera bat egitea nahikoa da Baldintza Orokorren jakitun dela onartzeko eta osorik onartzeko, aurretik adierazitako kasuetan izan ezik.

2. APLIKAZIO EREMUA

Baldintza horiek hornitzaileak fabrikatutako edo merkaturatutako produktu guztiei aplikatuko zaizkie, fabrikatutako edo saldutako lekua edozein dela ere.

3. DOKUMENTAZIOA ETA KONFIDENTZIALTASUNA

HORNITZAILEAK erosleari eta alderantziz igorritako dokumentazio guztia, produktuei, merkataritza-harremanei, planoei, kalitate-ziurtagiriei, zehaztapenei, kontratu-eskaintzei, prezio-zerrendei eta abarri buruzkoa, informazio konfidentzialtzat hartuko da, eta ez zaie hirugarrenei jakinarazi behar beste alderdiaren aldez aurreko baimenik gabe.

4. ENTREGATZEKO BALDINTZAK

Kontrakorik hitzartu ezean, aldeen artean idatziz edo HORNITZAILEAK egindako eskaintzan espresuki jasota, osagaien entregak DDU baldintzetan (Incoterms 2000) eroslearen biltegietan egingo direla adosten dute, fakturaren datatik aurrera 60 eguneko ordainketaren bidez. www.embega.es Bertsioa 1.30032012 Orria 4 - 9tik

5. EROSLEAREN BETEBEHARRAK

EROSLEAK konpromiso hauek hartzen ditu HORNITZAILEAREKIKO:

 • 5.1 Laugarren klausulan ezarritako baldintzetan bere esku jarritako salgaiak onartzea.
 • 5.2 Hornitzaileak igorritako fakturak garaiz ordaintzea.
 • 5.3 Kasu bakoitzean behar den laguntza ematea.
 • 5.4 Baldintza hauetan aldeen artean egindako salerosketako eragiketetan onartutako gainerako betebeharrak betetzea.

6. HORNITZAILEAREN BETEBEHARRAK

Alderdiek sinatzen dituzten beste kontratu batzuetan adostu dezaketenari kalterik egin gabe, HORNITZAILEAK konpromisoa hartzen du EROSLEAREN aurrean dagokion salgaia haren esku jartzeko HORNITZAILEAK agiri honetan ezarritako baldintzetan onartu eta berretsitako eskaeretan.

7. PREZIOAK, ORDAINTZEKO BALDINTZAK ETA HORIEK BETETZEA

 • 7.1 Bi aldeek, salerosketen prezioa eta ordaintzeko baldintzak Hornitzaileak Erosleari idatziz jakinarazitako azkenak izango direla adosten dute, eroslearen eskaera egin aurretik, eta, era berean, HORNITZAILEAK EROSLEAREN izenean egingo duen fakturan agertzen direnekin bat etorri beharko dutela.
 • 7.2 Eroslearen kontura eta kargura izango dira merkantzia eskuratu eta entregatzearen ondoriozko lizentzia, zerga, tarifa, aduana-bulego eta gainerako beharrezko baimen ofizial guztiak.
 • 7.3 HORNITZAILEAK jakinarazitako eskaintzek, prezioek eta salmenta-baldintzek balioa izango dute HORNITZAILEAK beste jakinarazpen bat egin arte, eta egokitzat jotzen duenean, HORNITZAILEAK baldintza horiek aldatzeko eskubidea izango du.
 • 7.4 Aldaketa horiek gertatzen badira, EROSLEAK salmenta-baldintza berrien jakinarazpena jaso eta 16. egunetik aurrera egindako edozein eskaera berriri aplikatuko zaizkio.
 • 7.5 Ordainketak garaiz egingo dira, fakturen mugaegunean eta zenbateko osoan, HORNITZAILEAK horretarako adierazitako banku-kontuan.
 • 7.6 Konpentsatzeko debekua: erosleak ez du ordainketetatik inolako zenbatekorik kenduko erreklamazio, atzerapen, entrega-falta, garraio, kalitate eta abarrengatik, salbu eta HORNITZAILEAK konpentsazioa berariaz idatziz onartu ez badu.
 • 7.7 EROSLEAK faktura mugaeguneratuak eta galdagarriak ordaintzen ez baditu, eta HIRU aldiz eskatu bada idatziz, HORNITZAILEAK ahalmena izango du kontratua bertan behera uzteko, abian dauden eskaerak eteteko edo mugatzeko, ordaintzeke dauden zenbateko guztiak ordaindu arte, HORNITZAILEARI dagozkion beste ekintza judizial batzuen kalterik gabe. www.embega.es Versión 1.30032012 Orria 5 - 9tik
 • 7.8 Domeinu-erreserba: saltzen diren ondasunen jabetza HORNITZAILEARENA izango da esklusiboki, EROSLEAK zenbateko osoa ordaindu arte. Zati bat edo osorik ordaintzen ez badu, EROSLEAK konpromisoa hartzen du salerosketaren xede diren ondasunak ez kargatzeko eta HORNITZAILEAren itzulketa-errekerimenduei erantzuteko, eta gastu guztiak bere gain hartuko ditu, balioa galduz gero, logistika-gastuak eta, hala badagokio, aduanetakoak.

8. OSAGAIEN GARAPENA ETA ALDAKETA ETA/EDO EGUNERATZEA

HORNITZAILEA da saltzen eta merkaturatzen dituen produktuen diseinuen jabea. Ondorioz, EROSLEaren berariazko baimenik gabe bere produktuen funtzionaltasuna edo kalitatea kaltetzen ez duten aldaketak egin ditzake.

Aldaketa horiek produktu horiei etxetresna elektrikoetan erabiltzeko aplikatu beharreko araudiekin bat etorriko dira beti, eta produktuaren zehaztapen teknikoak beteko dituzte.

9. HORNIKETA, SALGAIAREN BIDALKETA ETA ZAHARKITUEN ERANTZUKIZUNA

 • 9.1 HORNITZAILEAK salmentaren edo horniduraren xede diren produktuak entregatzeko epeak jakinaraziko dizkio EROSLEARI. Entrega-epea lehenengo egun baliodunetik hasiko da konputatzen, HORNITZAILEaren lan-egutegiaren arabera, HORNITZAILEAK eskaera jasotzen duenetik.
 • 9.2 HORNITZAILEAK eskaera jasotakoan, EROSLEAK ezin izango du eskaeraren edukia ezeztatu edo aldatu, HORNITZAILEAK espresuki onartzen ez badu.
 • 9.3 Aldizkako horniduren kasuan, EROSLEAK eskaera-sistema informatizatu erregularra erabiliko balu (WEB, EDI, posta elektronikoa, Excel fitxategiak, etab.) entrega-aurreikuspenen eta berrespenen (call off) informazioarekin, erantzukizun hauek ezartzen dira:
  • 9.3.1 HORNITZAILEAK aurreikuspenen informazioa erabiliko du materialen stockak eskuratzeko eta salmentako ondasunak fabrikatzeko.
  • 9.3.2 HORNITZAILEAK eskaera itxiaren, entrega-berrespenaren edo call off-aren informazioa erabiliko du salgaia bidaltzeko.
  • 9.3.3 Erosleak ondasun bat erosi behar ez badu, kontsumoa nabarmen murriztu behar badu edo beste batekin ordezkatu behar badu, HORNITZAILEARI idatziz HAMABI LANASTE lehenago jakinarazi beharko dio.

Aurreko puntuan ezarritakoa betetzen ez bada, HORNITZAILEAK eskaera bati dagokion zenbatekoa erreklamatu ahal izango dio EROSLEARI, stockean dauden ondasun guztiekin amaitzeko behar den kopuruan, edo, bestela, kontsumoa bertan behera utzi duen salmentaren xede den ondasunaren lehengai espezifikoak txatarrizatzeko konpentsazio ekonomiko baliokidea. www.embega.es Bertsioa 1.30032012 Orria 6 - 9tik

 • 9.4 Garraioa HORNITZAILEAREN kontura egitea erabakitzen bada, garraio merkeena kontratatuko da.

Edozein motatako larrialdiko arrazoiak direla eta, premiazko garraioa behar izanez gero, EROSLEAREN kontura eta kargura izango da.

10. HORNITZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

 • 10.1 HORNITZAILEARI egotz dakizkiokeen arrazoiengatik entrega-epeak betetzen ez badira, EROSLEAK, kalte-ordain gisa, gehienez ere atzeratutako horniduraren balioaren % 0,15eko kalte-ordaina eskatu ahal izango du, mugaeguneratutako atzerapen-aste bakoitzeko, hornitzaileak berretsi eta astebetera zenbatzen hasita. Penalizazio horrek ez du inola ere atzeratutako merkantziaren balioaren %3 gaindituko, eta aipatutako kausaren ondoriozko kalte-galerak barne hartuko ditu.
 • 10.2 HORNITZAILEAK edozein arrazoirengatik eta beste edozein kalte-ordain alde batera utzita egotz dakizkiokeen kalte-ordaineko kontzeptu guztiengatik erantzungo duen gehieneko zenbatekoa % 3koa izango da, erreklamatzen diren eta saldu diren artikulu espezifiko guztien salmenten gainean, eta gehienez ere urte baterako (1).
 • 10.3 HORNITZAILEA ez da, inola ere, EROSLEAK jasandako galera ekonomikoen, lortu gabeko irabazien eta zeharkako beste gastu batzuen erantzule izango.
 • 10.4 HORNITZAILEAREN iritziz, saldu beharreko produktuek erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jartzen duen akatsen bat badute, salgaia EROSLEAREN esku utzi ondoren, HORNITZAILEAK exekuzio osagarri bat egin beharko du nahitaez. HORNITZAILEAren nahierara egingo da, eta esku-hartze horren kostuak bere gain hartuko ditu, materialak, eskulana, enbalajea eta garraioa ordezkatzeari dagozkionak.

HORNITZAILEAK, kasu horietan, hautemandako akatsa ezabatu, kaltetutako materiala hautatu edo akatsik gabeko osagaiak eman ahal izango dizkio Erosleari, kargurik gabe.

11. BERMEA

11.1 HORNITZAILEAK bere produktuak denboran zehar eta aurrerago adieraziko diren salbuespenekin bermatzen ditu, diseinu-akatsen, erabilitako materialen akatsen eta fabrikazio-prozesuan produktuaren emaitzan eragiten duten akatsen aurka.

11.2 Berme-aldia erosleak merkantzia jasotzen duenetik hasiko da eta 12 hilabeteko iraupena izango du. EROSLEAK produktuan antzemandako arazoak HORNITZAILEARI jakinarazi beharko dizkio, horien berri izan eta 15 eguneko epean. www.embega.es Bertsioa 1.30032012 Orria 7 - 9tik

11.3 Berme-aldian, HORNITZAILEAK, EROSLEAK akats gisa adierazitako produktuak hautatu ondoren, HORNITZAILEAK akats gisa aitortutako edozein produkturen konponketa, ordezkapena edo hornidura egingo du, baldin eta bere funtzionaltasuna betetzen ez badu, aplikagarria den araudiarekin edo zehaztapen teknikoekin, EROSLEAK kalte-ordain gehiago jasotzeko eskubiderik izan gabe. Aurreko paragrafoan aurreikusitako aukeren artean aukeratzea HORNITZAILEAri dagokio soilik. Klausula honen arabera ordezten den produktu akastuna HORNITZAILEAREN esku geratuko da.

11.4 Berme honetatik kanpo geratzen dira: higadura naturalagatik, zabarkeriaz maneiatzeagatik, segurtasun-arauen edo produktuaren tekniken aurka egiteagatik, zaintza eskasagatik eta eroslearen edozein zabarkeriagatik hondatutako produktua. Erosleak gaizki maneiatu, muntatu edo instalatu duelako edo HORNITZAILEAREN idatzizko adostasunik gabe egindako aldaketa edo konponketengatik sortutako akatsak. Erosleak erabilitako material, fluido, energia edo zerbitzuek eragindako akatsak, edo erosleak ezarritako diseinu batek eragindakoak. Ustekabeko, ezinbesteko (fenomeno atmosferiko edo geologikoak) eta ezbeharrek edo bestelako hondamendi naturalek eragindako matxurak. Oro har, zeharkako, ondoriozko eta/edo alboko kalteak.

12. HORNITZAILEAREN ERANTZUKIZUNA BAZTERTZEKO ARRAZOIAK

 • 12.1 HORNITZAILEAK ez du galeragatik, kalteengatik edo akordio honetan aurreikusten ez den beste edozein erreklamazioarengatik erreklamaziorik onartuko, salbu eta espresuki eta idatziz onartzen ez bada.
 • 12.2 Hornitzailearen erantzukizuna baztertzeko arrazoia izango dira salgaiaren bizioak edo akatsak, EROSLEAK produktua manipulatu, instalatu eta kontserbatzeko behar den arreta betetzen ez badu.
 • 12.3 HORNITZAILEAK ez du eroslearen aurrean inolako erantzukizunik izango, EROSLEAK hirugarrenei eragindako kalte-galeren ondoriozko erreklamazioengatik.
 • 12.4 Hornitzaileak ez du erantzungo produktuaren akats edo murrizketengatik, baldin eta produktuak bere funtzionaltasuna betetzen badu eta HORNITZAILEAK aurreikusitako erabilerarako egokia bada eta produktuaren zehaztapen teknikoekin bat badator. www.embega.es Bertsioa 1.30032012 Orria 8 - 9tik
 • 12.5 Galera ekonomikoengatik, ondare-kalteengatik, lortu gabeko irabaziengatik edo hornikuntza akastun baten ondorioz erosleak jasan duen kalteagatik, hornitzailea ez da inola ere erantzule izango .
 • 12.6 Erosleak bere gain hartzen du HORNITZAILEAren osagaiak onartzeko erantzukizun osoa, bere produktuak eta manipulazio eta muntaketa-prozesuak muntatzeko gai direla uste izateko. Era berean, edozein anomalia azkar detektatzeko beharrezkoak diren kontrol eta kalitate-bitartekoak ezartzea eroslearen erantzukizuna da, bai eta hornitzaileak bere etxetresna elektrikoetan hornitutako osagaien trazabilitateari eustea ere, osagaien ustezko arazo baten aurrean kaltetuak identifikatu ahal izateko.

13. SALMENTA EDO HORNIDURA UKATZEA

Hornitzaileak eroslearen eskaerak gauzatzea, hornitzeke daudenak, edo eskaera berriak egitea honako kasu hauetan ukatu ahal izango ditu:

 • 13.1 Erosleak baldintza hauetan bere gain hartutako edozein betebehar betetzen ez baditu.
 • 13.2 EROSLEARI dagozkion konkurtso-prozedurak, porrotak edo ordainketa-etendurak izapidetzeko onartzeagatik.

14. KOMUNIKAZIOAK

Hornitzaileak salmenta eta hornidura baldintza horiek erosleak ikusteko eta erraz eskuratzeko moduan argitaratzeko konpromisoa hartzen du, baita formatu elektronikoan bidalita ere, eskaerak egiteko unean horren berri izango duela bermatzeko.

15. APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Merkataritza-eragiketetan alderdien artean sor daitekeen edozein auzi baldintza hauen arabera arautuko da, eta haietan aurreikusita ez dagoen guztian, Merkataritzako Kodearen, lege berezien eta Espainiako zuzenbidearen merkataritza-erabileren arabera.

16. JURISDIKZIOA

Era berean, bi alderdiek adostu dute kontratu hau interpretatzean edo gauzatzean desadostasunik sortuz gero, bai eta kontratuaren babesean sortzen diren desadostasunetan ere, alderdiek beren beregi eta uko egiten diotela Bergarako (Gipuzkoa) Epaitegiei legokiekeen beste edozein foruri.

17. ESPAINIAKO BERTSIOAREN PREBALENTZIA

Akordio honen bi bertsioen artean interpretazio-desadostasunak sortzen badira, aldeek gaztelaniaz idatzitako bertsioa nagusituko dela adostu dute. www.embega.es Bertsioa 1.30032012 Orria 9 - 9tik

18. KLAUSULA GEHIGARRIA

Baldintza Orokor hauetako edozein xedapen jurisdikzio eskuduneko epaitegi batek legez kanpokoa, baliogabea edo beteaezina deklaratzen badu, ez du gainerako xedapen guztietan eraginik izango eta indarrean egongo dira.